Home

De boerkens smelten van vreugd

De boerkens smelten van vreugd en plezier
Als den oegst is binnen getreden,
Zy gaen met hunne boerinnen te bier
En zy maken zeer goeden cier
Den bezem steekt ten venstren uit
Men danst er, men speelt er al op de fluit
Op potten, op pannen
Op glazen, op kannen op allerhande geluid
Op messen, op schuppen, op ‘t zoute vat
Op hangel, op tangel, op dit en op dat
Op ‘t trommeltje rom dom domme dom dom
Op keteltjes, lepeltjes, tikke, tik, tanck
En dat duert er den heelen nacht lang

Het opgetooide joffergeslacht
Dat ziet men binnen de steden
Dat zoekt nog altijd nieuwe draght
Schoon dat er een ieder meê lacht
Zy zitten heele uren voor ‘t toilet
Eer hun coiffuer is opgezet
Zy dringen en wringen
Zy kneden haer leden
Om niet te zijn te vet
Het haer gepoederd, op gedaen
Dat moet a la nieuw mode staen
Met krulletjes, frulletjes, strikjes en lintjes
Friseersels, pareersels en peireltjes aen
Zoo ziet men die poppetjes gaen

De jonkmans zoeken den nieuwen snuif
Nieuwe moden en nieuwe lusten
Zy houden ook veel van ‘t sap van de druif
En zy gaen opgepronkt als een duif
Het dunkt hun een goed daggewin
Als ‘t al geplooit is naer den zin
Met kantjens en tantjens
En hoeftjes en boeftjes
Al dwaze pronkers
Den eene draegt een sack aen ‘t haer
Al of hy in ‘t zelve een koopman waer’
Den andere met paruik over straet
Waer aen dat hy bint eenig haer met een lint
Ziet eens waermeê dat dat volk is gedient

Den advocaet en prokureur
Zijn zulke borzeschuimers
Zy loopen met uw schijven deur
En nog laten zy u in ‘t getreur
‘t Is: vrienden; komt, stelt uwe actie in
Ik blijve borge voor ‘t gewin
Citatie, collatie
Arresten, requesten
Van zulk eenen drolligen zin
En als na altemale dat
Gemaekt is uwe borze plat
Na replique, triplique, revisie, remisie
Requisitorialen die zakken uitmalen
Nog krijgt gy ‘t proces aen uw gat

Let op den handel van greffiers
Baljuws of wel ontvangers
Zy schrijven daer een hand papier
Al en is het niet een zier
Den boer meent dat het zoo moet zijn
En doet terstond komen de wijn
Zy zuipen en drinken
En doen niet als schinken
Dan zijn zy zoo zat als een zwijn
En als den boer komt naer de stede
Dan brenght hy hun nog presenten mede
Van hazen, konijnen, van kwakkels en zwijnen
Dat smeeren zy op en vullen den krop
En drinken van Bacchus sop

De muzikant, al zingt hy galant
Het geldeken moet zijn verslonden
Hy zit straks met de kan in de hand
Om te blusschen zijn dorstigen brand
‘t Is al van ut, ré, mi, fa, sol
Ja, tapt nog eens mijn pintje vol
Allegro, piano, zy drinken lantano
Zoo krijgen ‘t zy in den bol
Daer is nu heel ‘t concert verbruid
Den eene die zingt er den anderen uit
Zy spelen, zy krauwen, men zoud er af spouwen
De bas, violist en de orgelist mist
Daer ligt de muzike verkwist

De koopliên met de pen in d’oor
Die zitten vol angst en zorge
Zy gaen van ‘t pakhuis naer ‘t kontoir
En daer doen zy zoo menig devoor
Zoo haest de spijs komt aen den tand
Daer komen brieven in de hand
Van te lossen met grossen
Heel schepen met knepen
Van menigen quaeden kalant
Van schipperkens en wipperkens, commissekens en wisselkens
Van equargo, einquargo, in flanco, in blanco
Zy domineeren, grosseeren en banqueroeteeren
Zoo vagen zy hun gat aen de wand

De konings dienaer en soldaet
Zijn zulke rauwe gasten
Zy doen zoo menig landsman kwaed
Als het op een plunderen gaet
Maer als de trommel allaerm slaet
En ‘t leger in slagorder staet
Voor vlammen en vieren
Uit grove mortieren
Zoo menig het leven er laet
Het kruid en lood dat vliegt als kaf
Van pief, poef, paf, de beenen af
Van ermen en hoofd, van ‘t leven beroofd
Daer onder den voet gestampt in het bloed
Daer ligt die kloeke moed

Beziet den handel van barbier
Doctor en apotheker
Zy krabbelen op een stuksken papier
Een regelken drie of vier
Daer krijgt gy een druppel vijf of zes
Uit een gedistilleerde fles
‘t Zijn pillen en grillen, konserven, reserven,
Van zulk een drollig acces:
Uw maeg wordt een kruiwinkel-kas,
Vol compas en vol zulk een bras
Van reutelink, preutelink in uwen buik,
Daer moet gy ‘t nog kakken of spouwen uit:
Zijt gy daer mede niet wel gebruid?

De looze maetjes van de zee
Sinoisen, Oostindie-vaerders
Wanneer zy zijn op de regte zee
Zy en vreezen van druk of wee
Maer zoo daer opstaet een tempeest
Dan zijn mijn maets zoo zeer bevreesd
Zy schudden en beven en roepen om ‘t leven
Al of zy gaven den geest
En zoo de storm nu is gedaen
Dan smeeren zy weêr van vooren aen
Men ruist er, men tuischt er, men dobbelt, men muist er
‘t Moet al door het kelegat gaen

De pastor, koster of kapellaen
Die visschen op hun getijden
Zoo iemand sterft, de klokken die gaen
Dan wordt er een uitvaert gedaen
Zy zingen met een blijde stem
Vigelien en requiem
Requiescat in pace, het geld in ons kasse
En zoo begraven zy hem
Een paer getijden gefondeerd
Een houwelijk gekontrakteerd
Een vrouwe in het kraem
Het kind zijnen naem
Met het was van het lijk de kerke wordt rijk
Zegt eens, heb ik geen gelijk

De nonnen, kwezels en begijn
Zijn zulke goede zielen
Maer als zy by hunne patertjes zijn
Zy en drinken geen water maer wijn
Zy en maken geen groot geraes
Maer komen met een vol kabaes
Van wafels en koekjes, gewonden in doekjes
En zoo zijn zy verheugd; maer eilaes
Dikmaels wanneer zy korten tijd gedragen hebben hun habijt
De kwezel den tip, de begijne den doek
Die steken zy in ‘t dak of in eenen hoek
En kiezen veel liever een broek

Veel liever houd ik my op het land
Met boerkens en boerinnekens
Zy houden ‘t geldeken in de hand
En leven ook zeer plezant:
Hun dunkt dat zy wel heeren zijn
Al drinken zy keeremelk voor wijn
Een enkele kuit, de kan voor een duit
Op Lijntjes gezondheid uit
Met gort en bry en pannepastei
Met moes en pap en zulk een sap
Daer een hamelken by, zoo spijzen zy bly
Met Grietjen en Lijn, en Kaetjen en Trijn
Wat dunkt u van dit festijn

Dit lied heeft verscheidene varianten en wordt op vele plaatsen gezongen
Het is getoonzet door de heer Reylof
Florimond van Duyse