Home

Amsterdamse meisje

Amsterdamse meisje
Wat doe jij hier zo laat op straat
Zeg eens aardig meisje
Waar of je henen gaat

'k Ga mijn lieve zusje halen
Die nog bij mijn tante is
Anders moet zij dwalen
Al in de duisternis

Kringspelliedje