Home

De krokodil ligt in het water

De krokodil ligt in het water
De krokodil zwemt naar je toe
De krokodil komt steeds een beetje nader
Hap ! Au ! bijt ie in je bil