Home

Een is een

Een is een,
*Ene God alleen, ene zaligmaker en anders geen

Twee is twee
*Twee stenen tafels, die Mozes sloeg tot rafels

Drie is drie
*Drie patriarchen, Abram, Izaak en Jacobus

Vier is vier
*Vier evangelisten, die de waarheid wisten

Vijf is vijf
*Vijf heil’ge wonden, om onze zonden

Zes is zes
*Zes kruiken wijn, die er op de bruiloft te Cana zijn

Zeven is zeven
*Zeven sacramenten, met hun complimenten

Acht is acht
*Acht zaligheden, zijn er hier beneden

Negen is negen
*Negen koren der engelen, die hun liederen mengelen

Tien is tien
*Tien geboden des Heren, die wij moeten eren

Elf is elf
Elfduizend maagden, die de heer behaagden

* Na elk couplet in teruggaande volgorde herhalen
werd gezongen bij het springen en/of kaatseballen
Naar mondelinge overlevering uit Noord Brabant