Home

Fietsie, foetsie is mijn fietsie

Fietsie, foetsie is mijn fietsie
Ai, waar is mijn fietsie
Zonder fietsie kan ‘k nie fiets nie
Ach, mijn fiets is foetsie

Tekst en melodie: Bouwen Breeman