Home

Glijbaantje

Glijen, glijen, glijen.. rrrrt! In lange rijen!
Jongens kom daar gaat-ie weer
Maar wie valt, die doet zich zeer!
Glijen, glijen, glijen.. rrrrt! In lange rijen!
Maak dus dat je stevig staat
Als je met ons glijen gaat

Glijen, glijen, glijen.. rrrrt! In lange rijen!
Glijen langs de gladde baan
Uit de weg, daar komen w’aan!
Glijen, glijen, glijen.. rrrrt! In lange rijen!
Jongens, ha, wat gaat dat fijn
Haast nog sneller dan de trein

Glijen, glijen, glijen.. rrrrt! In lange rijen!
Kijk, wie loopt daar achteran
’t Is warempel kleine Jan!
Glijen, glijen, glijen.. rrrrt! In lange rijen!
Jantje struikelt, draait in’t rond
Pats! Daar ligt-ie op de grond.

A. Bon / J.W. van Setten