Home

Hummeltje Tummeltje

 

Hummeltje Tummeltje zat op een hek
Hummeltje Tummeltje brak toen zijn nek
Er is geen enkele timmerman
Die Hummeltje Tummeltje maken kan

Schootliedje