Home

Suze Nanje, ik waige di

Suze Nanje, ik waige di
Was toe wat groter din sluig ik di
Maor doe bist mi nog aal te klain
'k Mout di maor wat deur de vingers zain
Suze Nanje, doe

Gronings wiegenliedje