Home

Wel Island


Wel Island, gy'n bedroefde kust
Gy doeter menig herte lyden
Gy maekt de meisjes g'heel ong'rust
In de bedroefde zomertyden
Omdat zy hun lief plaisant
Vyf groote maenden moeten derven
Ze zyn gevaren naer Island
De meisjes zyn al om te sterven

Me zien ze gaen al langst de straet
Met hulder hoofd nedergebogen
En hulder hertje zwaer gelaên
Met de tranen in hulder oogen
Hulder hertje vol minnepyn
Dat me ze zouden geirne klagen
Cupido, wil hun trooster zyn
En wil zorgen voor hulder dragen

Nu geven zy daer zucht op zucht
In de lange zomersche dagen
't Kapelletje is hulder toevlugt
Wat gaen ze daer al gaen maken
In het sermoen al van den Heer
Men ziet ze komen by heele hoopen
Waren de jongmans maer gemeen
Ze zoên liever ten danse loopen

Den een vergaert om een gouden kruys
Den and'ren om een gouden keten
Daer gaen veel meisjes proper en kuys
Hoe gaet dat? Den duyvel moetet weten
Zy zeggen dat zy eerelyk zyn
Al moesten z' haer zelven rouwen
Die met zoo meisjes gezeirt zijn
Ze moeten hulder ooren krouwen

Uit: Het oude Nederlandse lied van Florimond van Duyse